غرفه شرکت فریمپکس
نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی 94 - تهران
29 متر مربع
غرفه شرکت چاپ و بسته بندی مهران
نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی 94 - تهران
45 متر مربع