غرفه شرکت سبزدانه
نمایشگاه بین المللی اگروفود - تهران
دی 1389
غرفه شرکت سولار سویا مازندران
نمایشگاه بین المللی اگروفود 94- تهران
36 متر مربع
غرفه شرکت دمیرچی
نمایشگاه بین المللی اگروفود 94 - تهران
97/5 متر مربع
غرفه شرکت پیچک
نمایشگاه بین المللی اگروفود 94 - تهران
30 متر مربع
غرفه شرکت سبزدانه
نمایشگاه بین المللی اگروفود - تهران
100 متر مربع
غرفه شرکت مهرداد شیر
نمایشگاه بین المللی اگروفود94 - تهران
64 متر مربع
غرفه شرکت سولار سویا مازندران
نمایشگاه بین المللی اگروفود 94- تهران
36 متر مربع
غرفه شرکت بهاران طعام البرز
نمایشگاه بین المللی اگروفود 93 - تهران
76/5 متر مربع
غرفه شرکت گلشن
نمایشگاه بین المللی اگروفود 93- تهران
90 متر مربع
غرفه شرکت اراک دیری
نمایشگاه بین المللی اگروفود - تهران
70 متر مربع
غرفه شرکت چاشت آشام
نمایشگاه بین المللی اگروفود - تهران
62 متر مربع