غرفه شرکت سازه های فلزی شهریار
نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی 92 - تهران
60 متر مربع
غرفه شرکت تیراژ دیزل
نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی - تهران
80 متر مربع
غرفه شرکت آهن آنلاین
نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی 94 - تهران
24 متر مربع
غرفه شرکت آراس ابزار
نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی - تهران
120 متر مربع
غرفه شرکت اورانوس
نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی - تهران
100 متر مربع
غرفه شرکت مهدین به
نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی - تهران
43/5 متر مربع
غرفه شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان
نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی - تهران
160 متر مربع
غرفه شرکت بیمه پارسیان
نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی 93 - تهران
51 متر مربع