غرفه گروه بازرگانی لطیفی
نمایشگاه بین المللی تجهیزات ورزشی - تهران
128 متر مربع