غرفه شرکت تدا
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث - تهران
60 متر مربع
غرفه شرکت اوزان
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث 94 - تهران
250 متر مربع