غرفه شرکت اس جی اف
نمایشگاه بین المللی الکامپ - تهران
بهمن 1387
غرفه شرکت تیراژه ماشین
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 94 - تهران
210متر مربع
غرفه شرکت تیراژه ماشین
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 94 - تهران
210متر مربع
غرفه شرکت شانا
نمایشگاه بین المللی مواد غذایی - تهران
30 متر مربع
غرفه شرکت آسیا ماسه ساز
نمایشگاه بین المللی صنعت 93 - تهران
100 متر مربع