غرفه شرکت جهان تهویه ریما
نمایشگاه بین المللی تاسیسات 94 - تهران
44 متر مربع