غرفه شرکت نوین چوب خوزستان
نمایشگاه بین المللی دکوراسیون داخلی - تهران
214 متر مربع
غرفه شرکت پروفیل چوبی الوان شرق
نمایشگاه بین المللی دکوراسیون داخلی - تهران
99 متر مربع
غرفه شرکت فرش مباشری
نمایشگاه بین المللی فرش دستباف 93 - تهران
84 متر مربع