غرفه شرکت آراز دام کبیر
نمایشگاه بین المللی دام و طیور 94 - تهران
90 متر مربع
غرفه شرکت پگاه دانه
نمایشگاه بین المللی دام و طیور - تهران
60 متر مربع
غرفه شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
نمایشگاه بین المللی دام و طیور - تهران
500 متر مربع
غرفه شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
نمایشگاه بین المللی دام و طیور - تهران
500 متر مربع
غرفه شرکت گروه گلبار شیمی
نمایشگاه بین المللی دام و طیور 93 - تهران
209 متر مربع
غرفه شرکت پگاه جهان نما
نمایشگاه بین المللی دام و طیور - تهران
75 متر مربع
غرفه شرکت صبا طیور
نمایشگاه بین المللی دام و طیور - تهران
60 متر مربع
غرفه شرکت سبز دانه آوا
نمایشگاه بین المللی دام و طیور 92 - تهران
65 متر مربع
غرفه شرکت گلبار شیمی
نمایشگاه بین المللی دام و طیور - تهران
143 متر مربع
غرفه شرکت گلفام الوند
نمایشگاه بین المللی دام و طیور 92 - تهران
104 متر مربع
غرفه شرکت گلفام الوند
نمایشگاه بین المللی دام و طیور 92 - تهران
104 متر مربع
غرفه شرکت ذرین خاک
نمایشگاه بین المللی دام و طیور 93 - تهران
60 متر مربع
غرفه شرکت تولیدی بازرگانی گهردانه
نمایشگاه بین المللی دام و طیور - تهران
112 متر مربع
غرفه شرکت هلدینگ مزارع نوین ایرانیان
نمایشگاه بین المللی دام و طیور - تهران
240 متر مربع
غرفه شرکت داروسازی کیمیا فام
نمایشگاه بین المللی دام و طیور 92 - تهران
671 متر مربع
غرفه شرکت دانه چین پارس
نمایشگاه بین المللی دام و طیور - تهران
150 متر مربع
غرفه شرکت زرین جاودانه خوانسار
نمایشگاه بین المللی دام و طیور 94 - تهران
99 متر مربع
غرفه گروه بازرگانی شیمی آلایش
نمایشگاه بین المللی دام و طیور 94 - تهران
81 متر مربع