غرفه شرکت سان اند سند
نمایشگاه بین المللی تاسیسات - تهران
60 متر مربع
غرفه شرکت بی پرت
نمایشگاه بین المللی تاسیسات - تهران
80 متر مربع
غرفه شرکت سنگ فردان
نمایشگاه بین المللی تاسیسات - تهران
40 متر مربع
غرفه شرکت اکسیس
نمایشگاه بین المللی ساختمان 94 - تهران
96 متر مربع
غرفه شرکت قم آلیاژ
نمایشگاه بین المللی صنعت برق 94 - تهران
86 متر مربع
غرفه شرکت قم آلیاژ
نمایشگاه بین المللی صنعت برق 94 - تهران
86 متر مربع
غرفه شرکت ساروز
نمایشگاه بین المللی برق - تهران
12 متر مربع
غرفه شرکت آریا نور شکوه
نمایشگاه بین المللی برق 94 - تهران
75 متر مربع
غرفه شرکت منور گستر
نمایشگاه بین المللی برق 94 - تهران
30 متر مربع
غرفه شرکت موتلوسان
نمایشگاه بین المللی برق 92 - تهران
36 متر مربع
غرفه شرکت بهنام کار
نمایشگاه بین المللی برق 92 - تهران
30 متر مربع
غرفه شرکت سازور سازه آذرستان
نمایشگاه بین المللی ساختمان 92 - تهران
120 متر مربع