غرفه شرکت سان شهریار کام
نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات - تهران
61 متر مربع
غرفه شرکت ستاک
نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات 94 - تهران
50 متر مربع
غرفه شرکت مارگارین
نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات 94 - تهران
100 متر مربع
غرفه شرکت مارگارین
نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات 94 - تهران
100 متر مربع
غرفه شرکت مگنولیا
نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات 94 - تهران
27 متر مربع
غرفه شرکت بینالود نیشابور
نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات 94 - تهران
50 متر مربع